Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De! - 2 ePUB

Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De! - 2 (Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De!, #2) kitaptan olu an bu kitap dizisi teknik analizin bir kristal k re olarak g r ld , risk y netimi gelerinin in a edilmedi i, yat r mc lara has davran bi imlerinin yontulmad ve t m yat r m s recinin en ince ayr nt lar na kadar nceden planlanarak disiplinli ve sistematik bir yakla m geli tirilmedi i m ddet e i lemeyece inin bir manifestosu kinci kitap, birincinin b rakt yerden ba lay p orada temeli olu turulan yat r m stratejisinin par alar n yap t rarak farkl uygulamalarla peki tiriyor ve oyun plan n n risk y netimi gelerini yerle tiriyor Alternatif stop koyma tekniklerini, ka t karlar kilitlemek ve karda m mk n oldu u kadar ok oturmak amac yla kullan lan iz s ren stoplar , grafik formasyonlar n ve pratik uygulamalar ele al yor Bunu yaparken de tablo ve grafik gibi bolca g rsel ge kullan yor Bu serinin as l amac okuyucuyu kendi kendine yeterli bir yat r mc haline getirmek Bunu yaparken de hayati unsuru ilke edinmek Basitlik, Pratiklik ve Mant k Bu seride k eyi abuk d nd recek b y l form ller yok Mant m za s d ramayaca m z esrarengiz uygulamalar da yok Falc l k da yok Bu seride bulabilece iniz tek hazine, yat r m hayat n zda istikrarl bir ekilde ba ar l olmak i in gereken silahlar kendi cephanenizden nas l sa layabilece inizin yollar Hi borsa ve teknik analiz bilmiyorsan z bile s f rdan size bunu anlatan bir seri, ben orta d zeyde teknik analiz bilmeme ra men s k lmadan okudum, stelik her kitab n sonunda anlat lan konularla ilgili ger ek grafik zerinden uygulama yapt r yor, kendi sisteminizi olu turman z i in g zel bir ba lang.. Devam kitab Olduk a ba ar l ancak ilk kitab okumadan bu kitaba kesinlikle ge meyin Konular ba lant l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *