➽ Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar) Download ➺ Author Necdet Hayta – Ralphslaurensoutlet.co.uk

Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar) Osmanl Devleti Nde Yenile Me Hareketleri Y Zy L Ba Lar Ndan Y K L A Kadar Modern ulus devletin te kilat ile kar la t r ld nda 18 y zy l Osmanl devlet te kilat bak mdan farkl yd Birincisi Osmanl devlet te kilat modern ulus devlete g re ok k kt Merkezi idarede 1000 ila 1500 memur istihdam edilmekteydi zellikle k rsal n fusun zerinde ok a r bir vergi y k vard Ancak vergiler hazineye ula m yordu nk arac lar gelirlerin b y k bir b l m n al yorlard Vergilerin nemli bir b l m eyalet idaresi taraf ndan harcan yordu Merkezi idareye milli Modern ulus devletin te kilat ile kar la t r ld nda 18 y zy l Osmanl devlet te kilat bak mdan farkl yd Birincisi Osmanl devlet te kilat modern ulus devlete g re ok k kt Merkezi idarede 1000 ila 1500 memur istihdam edilmekteydi zellikle k rsal n fusun zerinde ok a r bir vergi y k vard Ancak vergiler hazineye ula m yordu nk arac lar gelirlerin b y k bir b l m n al yorlard Vergilerin nemli bir b l m eyalet idaresi taraf ndan harcan yordu Merkezi idareye milli has lan n yaln zca %3 vergi olarak kal yordu Osmanl devlet te kilat n n modern devletten ikinci fark olarak Osmanl Devleti tek tek yurtta larla de il cemaat temsilcileriyle ilgilenmekteydi Devlet her bireyle tek tek ilgilenmek i in gerekli olanaklardan yoksundu Ancak bunda monar inin do as n n da etkisi vard rne in Magna Carta s recinde de ayn durum s z konusuydu nc s modern ulus devlet anlam nda hen z yasa n nde e itlik yoktu zellikle kad n erkek fark keskindi Yukar daki tespitler Hollandal T rkolog Eric Jan Z rcher in Modernle en T rkiye nin Tarihi kitab nda ge iyor Bug n e er s m rge de ilsek bunu T rkiye de modern bir ulus devleti kuranlara bor lu oldu umuz a k Bu anlamda T rkiye Cumhuriyetinin oturaca temele ilk ta lar Osmanl Devletindeki yenile me hareketleri daha do rusu Bat l la ma hareketleri ile konmu tur diyebiliriz Direkt olarak Osmanl Devletinde yenile me hareketlerine odaklanan ok fazla kitap bulamad m Hayta ve nal n kitab nda benim gibi amat r yakla an birisi i in ok toparlay c bilgiler var O y zden okumam faydal oldu diye d nerek d rt puan verdim Her ne kadar kaynak ada belirtilmi se de, bir tak m Fahir Armao lu 19 Y zy l Siyasi Tarihi 1789 1914 c mleleri bire bir al nd halde dipnot d lmemi Dolay s yla eserin profesyonel tarih iler i in ne ifade edebilece ini ok fazla kestiremedim I read a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *