!!> Reading ➸ Sadık Bey ➰ Author Pınar Kür – Ralphslaurensoutlet.co.uk

Sadık Bey Sad K Bey, Ellili Ya Lar N Sonlar Nda, B Y K Bir Irketin K K Hissedar , Bo Anm , Bir K Z Ocuk Ve Bir Torun SahibiSad K Bey Ertelediklerinin Yerine Koyduklar Yla Ya Yor Ve Zellikle An Lmas Gereken Bir Sorunu Da Yok Enikonu Yolunda Bir Ya AmAma Sad K Bey Bir G N, De I Irken Fark Na Bile Varmad Eyleri Kurcalamaya Kalk YorUsta Yazar P Nar K R Son Kitab Sad K Bey Le Okurlar Na Sadece Bir Roman De Il, Her G N E Itli Benzerleriyle Kar La T Klar Orta Halli, Orta S N Fl Ve Orta Ya L Efendi Insanlar N Karanl K D Nyalar N Da Sunuyor Merdivenleri A R A R K Yordu Ve Iiri Kendi Kendine M R Ldan Yordu A R A R Kacaks N Bu Merdivenlerden Eteklerinde G Ne Rengi Bir Y N Yaprak OLMAYACAK Ve Bir Zaman Bakacaks N Semaya A Layarak Ba N Kald R P Yukar Bakt Ya Ad Apartman N Dar Merdivenlerinin Tepesinde Sema Falan Yoktu Ya Da I Te G R Nm Yordu Iirin Gerisini Hat Rlayamad Epey Uzun S Rd Be Inci Kata Varmas Daireyi Gen Li Inde Al Yorsun, Merdiven, Yoku Gibi Eyleri Tehditk R Bulmad N Y Llarda Sonra G N Geldi Inde Soluk Solu A Kal Yorsun BOOKS ✬ Classic Essential Vegetables Author Family Circle – Ralphslaurensoutlet.co.uk Ellili Ya Lar N Sonlar Nda [PDF / Epub] ★ The Murder Exchange ✈ Simon Kernick – Ralphslaurensoutlet.co.uk B Y K Bir Irketin K K Hissedar ➻ The Isis Covenant (Jamie Saintclaire, Free ➱ Author James Douglas – Ralphslaurensoutlet.co.uk Bo Anm [PDF / Epub] ✓ The Excalibur Codex (Jamie Saintclaire, ★ James Douglas – Ralphslaurensoutlet.co.uk Bir K Z Ocuk Ve Bir Torun SahibiSad K Bey Ertelediklerinin Yerine Koyduklar Yla Ya Yor Ve Zellikle An Lmas Gereken Bir Sorunu Da Yok Enikonu Yolunda Bir Ya AmAma Sad K Bey Bir G N !!> Reading ➹ The Cold War ➱ Author David Miller – Ralphslaurensoutlet.co.uk De I Irken Fark Na Bile Varmad Eyleri Kurcalamaya Kalk YorUsta Yazar P Nar K R Son Kitab Sad K Bey Le Okurlar Na Sadece Bir Roman De Il !!> Read ➶ The Soul of Leadership ➺ Author Deepak Chopra – Ralphslaurensoutlet.co.uk Her G N E Itli Benzerleriyle Kar La T Klar Orta Halli [[ PDF / Epub ]] ★ The Night Listener Author Armistead Maupin – Ralphslaurensoutlet.co.uk Orta S N Fl Ve Orta Ya L Efendi Insanlar N Karanl K D Nyalar N Da Sunuyor Merdivenleri A R A R K Yordu Ve Iiri Kendi Kendine M R Ldan Yordu A R A R Kacaks N Bu Merdivenlerden Eteklerinde G Ne Rengi Bir Y N Yaprak OLMAYACAK Ve Bir Zaman Bakacaks N Semaya A Layarak Ba N Kald R P Yukar Bakt Ya Ad Apartman N Dar Merdivenlerinin Tepesinde Sema Falan Yoktu Ya Da I Te G R Nm Yordu Iirin Gerisini Hat Rlayamad Epey Uzun S Rd Be Inci Kata Varmas Daireyi Gen Li Inde Al Yorsun [Ebook] Under Currents By Nora Roberts – Ralphslaurensoutlet.co.uk Merdiven [[ KINDLE ]] ❆ The Confidential Agent Author Graham Greene – Ralphslaurensoutlet.co.uk Yoku Gibi Eyleri Tehditk R Bulmad N Y Llarda Sonra G N Geldi Inde Soluk Solu A Kal Yorsun


About the Author: Pınar Kür

Yazar Bursa da do du Tam ad Havva P nar K r Yazar smet K r n k z d r lk ve orta okulu Ankara da , liseyi New York ta okudu niversiteye New York ta ba lad ve stanbul da Robert Kolej in y ksek k sm nda tamamlad Fransa da Sorbonne niversitesinde Yirminci Y zy l Tiyatrosunda Ger ek ilik ve Yan lsama Pirandello, O neill ve Etkileri teziyle doktoras n verdi Ankara da Devlet Tiyatrolar nda dramaturg olarak al t 1971 1973 Bilgi niversitesinde ders verdi Gazeteci Can Koluk sa ile bir s re evli kald Hik yeleri 1971 den itibaren dergilerde yay nlanmaya ba lad M stehcenlik y z nden tenkide u rad.10 thoughts on “Sadık Bey

 1. says:

  Evet okunuyor, zaten yazar i in al nd ama asla bir Yar n Yar n , bir K k Oyuncu ya da yk lerden biri bile de il Tuhaf bir son, sevimsiz bir konu Biraz Peygamberin Son Be G n n an msatt bana ama asla onun arp c l yok Bir de neden s rekli baya yerine baya , basbaya yerine basbaya kullan lm Haydi yazar m z yle seviyor ama edit r m z uyuyor muydu Ben P nar K r eski


 2. says:

  Yazar ilk kez okudum, yorumlar g r nce kitaptan beklentimi d rm t m ama ger ekten bu kadar kli e bir son beklemiyordum E er metin geli me b l m nde beni ok etkileyemediyse sonucuna nem veriyorum Okurken s k lmad m, ok kolay okunan bir metin Yazar n di er kitaplar be eniliyormu , kendime iyi olarak de erlendirilen bir yazar tan mak i in ikinci bir ans daha verip muhak


 3. says:

  P nar K r n son kitab Sad k Bey le devam edersem Sad k Bey ellilerini biraz a m ve ocukluk y llar ndan beri dostlu unu devam ettirdi i yak n arkada yla kurduklar irketin k k bir hissedar olarak muhasebe m d r unvan yla al maya devam eden kahraman m zd r Ba lad nokta ile b y yen irketten t r geldi i nokta aras nda bir huzursuzlu u vard r fakat yine de yerinden de edindikler


 4. says:

  S radan bir hik ye, sona do ru temponun biraz y kseli i, biraz heyecan ve tahmin edilir bir final lk roman olsa belki daha ne olsun denilebilir ama P nar K r i te Ne diyebilirim, vakit ge irmelik bir eser km ortaya.


 5. says:

  y ld z, o da yazar n eski kitaplar n n hatr na


 6. says:

  Sad k Bey hayat ndan memnun oldu unu d nmesini ra men orta ya lar n n sonlar na yakla mas yla asl nda hayallerindeki hayat ya ayamam oldu unu farkeden ve kendiyle hesapla maya,inatla maya ba layan karakterimiz kitap ba lang ta ok daha iyi bir mevkide olmas na ra men y llar ge tik e ortalama bir mevkide devam etti i irketteki hareketlenmelere ra men kendisinin hi bir eyden haberdar olmad n ,


 7. says:

  Kitap boyunca, Yazar ne ama l yor , Ne okuyorum ben gibi sorularla ba ba a kald m nsan n ge mi i ve beraberinde getirdi i i d nyas onun hi bir zaman yakas n b rakm yor bunu rahatl kla g rebildim kitapta Yazar n kitapta vermeyi tek ba arabildi i mesaj kan mca bu olmu tu Bunun haricinde kurgu ve karakterlerin birbiriyle ba lant s varsa da yaz m tekni iyle ne yaz kki ala a edilmi ti Hadi dedim, yaza


 8. says:

  P nar K r, Sad k Bey kitab nda ge mi an lar ndan kurtulamayan kurtulmak istemeyen, hayat n derin dalgalar nda oradan oraya savrulmu bir adam n kaybedi hikayesi ile bulu turuyor bizleri.Bunu yaparken de kurguya okuyucunun heyecan n per inleyecek eler ekleyerek roman n derinle mesine katk da bulunuyor Kurgudaki gizemli havan n sebebi, bir s re sonra okuyucu taraf ndan z lecektir eminim ama bu, sizin mera


 9. says:

  Y llar nce bir gazetede Alain Delon ve Jean Paul Belmondo nun hayatlar n sosyoekonomik kar la t rarak anlatan bir yaz okumu tum Anlat lan onu a r t rd bana.


 10. says:

  Ba tan sona ak c ve s r kleyiciydi Ama sonu farkl olabilirdi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *