Geh deinen weg PDF ☆ Geh deinen eBook ñ

Geh deinen weg پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم وگرنه می شکنیم بالهای دوستیمان را در سکوت با یکدیگر پیوند داشتنهمدلی صادقانهوفاداری ریشه داراعتماد کناز تنهایی مگریزبه تنهایی مگریز گاه آن را بجوی و تحمل کن ***این همه پیچاین همه گذراین همه چراغاین همه علامتو همچنان استواری به وفادار ماندن به راهمخودمهدفم!و به تووفایی که مرا و تو را به سوی هدف می نماید از بخت یاری ماست شاید که آن‌چه که می‌خواهیمیا به دست نمی‌آیدیا از دست می‌گریزد***برای تو و خویش چشمانی آرزو می‌کنمکه چراغ‌ها و نشانه‌ها را در ظلمات‌مان ببیندگوشی که صداها و شناسه‌ها را در بیهوشی‌مان بشنودبرای تو و خویش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیردو زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشدو بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است.سخن بگوییم***پیش از آن‌که به تنهایی خود پناه برماز دیگران شکوه آواز می‌کنمفریاد می کشم که ترکم گفتندچرا از خود نمی پرسم:کسی را دارمکه احساسم رااندیشه و رویایم رازندگی‌ام را با او قسمت کنم؟آغاز جدا سری شاید از دیگران نبود گاه آنچه ما را به حقیقت می رساندخود از آن عاری استزیرا تنها حقیقت استکه رهایی می بخشد دلتنگی های آدمی را ، باد ترانه ای می خواندرویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیردو هر دانه ی برفی به اشکی ناریخته می ماندسکوت سرشار از سخنان ناگفته استاز حرکات ناکردهاعتراف به عشق های نهانو شگفتی های بر زبان نیامدهدر این سکوت حقیقت ما نهفته استحقیقت تو و من.. بسیار وقت‌ها با یكدیگر از غم و شادی خویش سخن ساز می‌كنیم.اما در همه چیزی رازی نیست.گاه به سخن گفتن از زخم‌ها نیازی نیست.سكوتِ ملال‌هااز راز ما سخن تواند گفت.*********اگر می‌خواهی نگه‌ام داری دوست من؛از دستم می‌دهی.اگر می‌خواهی همراهی‌ام کُنی دوست منتا انسان آزادی باشم؛میان ما همبستگی‌یی از آن‌گونه می‌رویدكه زندگی ما هر دو تن را غرقه در شكوفه می‌کُند. می خواهم آب شومدر گستره ی افقآنجا که دریا به آخر میرسدو آسمان آغاز می شود می خواهم با هر آنچه مرا در برگرفته یکی شومحس می کنم و می دانمدست می سایم و‌ می ترسمباور می کنم وامیدوارمکه هیچ چیز با آن به عناد برنخیزدمی خواهم آب شومدر گستره ی افقآنجا که دریا به آخر می رسدو آسمان آغاز می شود. از تنها بودنفرار نکنبه تنها بودنپناه نبرخود را گه‌گاهجستجو کنو تحمل کنو آرامش خیال را امکان بخش از بختیاری ماستشایدکه آنچه می خواهیم ،یا به دست نمی آید ،یا از دست می گریزد.***از کسی نمی پرسندچه هنگام می تواندخدا نگهدار بگویداز عادت انسانیش نمی پرسنداز خویشتنش نمی پرسندزمانیبه ناگاهبا آن رو در روی در آیدتاب آردبپذیردوداع رادرد مرگ رافرریختن راتا بار دیگربتواند بر خیزد. ARTEFUCKT GEH DEINEN WEG Lyrics Videovideos Play all Mix ARTEFUCKT GEH DEINEN WEG Lyrics Video YouTube Wir sind ewig Duration Artefuckt Topic , views Die Welt wartet nicht Durationgeh deinen Weg Traduction en franais dictionnaire Linguee Geh und sag deinen Onkels, geh und sag deinen Verwandten, dass sie auf diesem Weg sind spiritlessons Vas d ire tes o ncles, tes membr es de famille qu ils se dirigent vers l enfer Geh deinen Weg YouTube Provided to YouTube by Sony Music Entertainment Geh deinen Weg Andrea Berg MosaikBergrecords GmbH Released onComposer Dillon Dixon Pr Geh deinen Weg YouTube Provided to YouTube by Believe SAS Geh deinen Weg Julia Neigel Julia Neigel Joerg Dudys Julia Neigel Ehrensache Premium Records Released on Geh deinen Weg Ermutigung zum Christsein HerderPlongez vous dans le livre Geh deinen Weg Ermutigung zum Christsein de au format Ajoutez le votre liste de souhaits ou abonnez vous l auteur Furet du Nord GEH DEINEN WEG Deutschlandstiftung In das ideelle Stipendienprogramm GEH DEINEN WEG werden pro Jahr rundStipendiatinnen und Stipendiaten fr eine Frderdauer von zwei Jahren aufgenommen Das GEH DEINEN WEG Programm umfasst ein Mentoring, Workshop Angebote und ❮BOOKS❯ ⚣ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald – The Original Screenplay (Fantastic Beasts/Grindelwald) Author J.K Rowling – Ralphslaurensoutlet.co.uk views Die Welt wartet nicht Durationgeh deinen Weg Traduction en franais dictionnaire Linguee Geh und sag deinen Onkels ❮Reading❯ ➶ I Love Spiders Author John Parker – Ralphslaurensoutlet.co.uk geh und sag deinen Verwandten ❮BOOKS❯ ✯ We That Are Young ⚡ Author Preti Taneja – Ralphslaurensoutlet.co.uk dass sie auf diesem Weg sind spiritlessons Vas d ire tes o ncles ➶ Krishna Free ➬ Author Shweta Taneja – Ralphslaurensoutlet.co.uk tes membr es de famille qu ils se dirigent vers l enfer Geh deinen Weg YouTube Provided to YouTube by Sony Music Entertainment Geh deinen Weg Andrea Berg MosaikBergrecords GmbH Released onComposer Dillon Dixon Pr Geh deinen Weg YouTube Provided to YouTube by Believe SAS Geh deinen Weg Julia Neigel Julia Neigel Joerg Dudys Julia Neigel Ehrensache Premium Records Released on Geh deinen Weg Ermutigung zum Christsein HerderPlongez vous dans le livre Geh deinen Weg Ermutigung zum Christsein de au format Ajoutez le votre liste de souhaits ou abonnez vous l auteur Furet du Nord GEH DEINEN WEG Deutschlandstiftung In das ideelle Stipendienprogramm GEH DEINEN WEG werden pro Jahr rundStipendiatinnen und Stipendiaten fr eine Frderdauer von zwei Jahren aufgenommen Das GEH DEINEN WEG Programm umfasst ein Mentoring [KINDLE] ✿ My Country By Melanie Dunea – Ralphslaurensoutlet.co.uk Workshop Angebote und چه مدت لازم بوده تا کلمه‌ی (عفو) بر زبان جاری شود؟تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیردبیا تا جُبران محبت‌های ناکرده کنیمبیا آغاز کنیمفرصتی گران را به دُشمن‌خویی از کف داده‌ایمو کسی نمی‌داند چقدر فرصت باقی‌ستتا جبران گذشته کنیمدَستـم را بگیـر


About the Author: Margot Bickel

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Geh deinen weg book, this is one of the most wanted Margot Bickel author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *