తప్పు చేద్దాం రండి..! ePUB


తప్పు చేద్దాం రండి..! Master piece by yandamoori verendranath,I have read this bookthen 5 times i strongly recommend to everyone. This book talks about change management with underlined story self help synopsis at every chapter , which distrubs the flow of the story , Fiction non fiction mixed in it There are few good points to be learnt , to survive in present times there are few feel good short stories But there is so much lag in the book , which makes hard to turn few pages Overall this is a book on how to live in polluted society happily The concept was new , where human challenges God , that he can make human happy without believing God Conclusion was good, could be better. I dunno what to sayThis has to be my Bible This Book was awesomely great Don't judge a book by it's cover or TITLE good book అతడు భగవంతుడిని సవాలు చేశాడు’నీ అవసరం లేకుండానే నేను సుఖంగా ఉండగలనని’ పందెం కాశాడు ఆమెను తన తరుపున సాక్షిగా ఎన్నుకున్నాడు తప్పు చెయ్యిమని ఆమెను ప్రోత్సహించాడు ఉన్నత శిఖరాలను ఎక్కించాడు గెలిచాడా? వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని మొదటిసారిగా సస్పెన్స్ కథారూపంలో చెపుతున్న సరికొత్త సంచలనం ప్రయోగం తెలుగులోనే అపూర్వం I came to know that this book has lot content which creates an impact in thinking in our day to day life. Excellent book The pages gives you an inner feelings of daily faced issues and their answers


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Yandamoori Veerendranath

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the తప్పు చేద్దాం రండి..! book, this is one of the most wanted Yandamoori Veerendranath author readers around the world.