[Ebook] Sergüzeşt By Samipaşazade Sezai – Ralphslaurensoutlet.co.uk

Sergüzeşt Kitab n Yorumu T rk roman yaz m tarihinde, g ndelik hayata dair ger ek durumlar anlatan ilk ve nemli yazarlardan olan Samipa azade Sezai Tanzimat yazarlar ndan J nt rklerden kendisini ne kavu turan Serg ze t adl roman nda roman denemesinde Kafkasya dan esir olarak stanbul a getirilen gen bir k z n Dilber ya ad trajik esaret hayat n anlat r Kitab n ba nda yer alan yazar n 1924 tarihli ns z , edebiyat tarihi bak m ndan bir vesikad r Okudu umuz kitap, 1989 da bas lan roman n i te bu ikinci bask s n n sadele tirilmi halidir Bu nedenle, c mleleri uzun ve tasvirleri detayl da olsa, dili kolayl kla anla l yor Romanda, Dilber in ucuz bir fiyata sahibesine sat lmas ve ilk sahibesinin yan nda g rd zul m, evden ka , k olmas , M s r a gidi i ve nihayet Nil in girdaplar nda l m konu edilir Roman n ana temas n n, zg rl k ve insan onuru oldu unu d n yorum Yazar, ns zde En b y k eserler duyguyla de il, fikirle yaz l r diyor Romanda geleneksellik bat l la ma eki mesi gibi fikri konular n yan nda, yazar n diplomatik g revleri ve yurt d ge mi inin izleri de g r l yor Yine o d nem de sahneye konan Faust Tiyatrosu gibi sanatsal bir faaliyete de vurgu yap l yor lk roman denemelerinden olan Serg ze t te, yazar n anlat m tarz n n g n m z romanlar ndan fark daha ilk sayfalarda hissediliyor Yazar roman n ak i inde, bazen romana adeta ara vererek okura a klamalar da bulunuyor, hatta kendi hislerini de anlat yor ve bazen do rudan roman kahraman na s Human Trafficking ya da daha znel olarak Women Trafficking her a da olan ve bug n ise esirlik ve k leli in s zde olmad bir d nyada hala devam eden bir ay p Sami Pa azade Sezai, eserinde asl nda bunu sorguluyor, kendilerinden madden ve fiziken g l toplumlar n do al kar layarak evlerinden kopart p satt klar , S Mipa Az De Sezai Serg Ze Tte, K K Yasta Kafkasya Dan Stanbul A Esir Olarak Getirilen Dilber In De I Ik Konaklarda Ya Ad Y Rek Burkan Ser Venini Anlat R Harputlu Mustafa Efendi Nin Kona Nda K K Bir Hizmet I K Z Olan Dilber Cel L Bey In Nce Oyalanacak Bir K Le, Sonra Sevgili Olarak G Rd Dilber M S Rl Zenginin Kona Nda Ise Odal K Olmaktansa L M G Ze Alan Dilber Bu T Rden Bir Anlat M Yaz N M Zda Ilktir. [Epub] Psiconutrición. Aprende a tener una relación saludable con la comida Por Griselda Herrero Mart n – Ralphslaurensoutlet.co.uk K K Yasta Kafkasya Dan Stanbul A Esir Olarak Getirilen Dilber In De I Ik Konaklarda Ya Ad Y Rek Burkan Ser Venini Anlat R Harputlu Mustafa Efendi Nin Kona Nda K K Bir Hizmet I K Z Olan Dilber Cel L Bey In Nce Oyalanacak Bir K Le [KINDLE] ❃ Moonsong (The Vampire Diaries: The Hunters, ❆ L.J. Smith – Ralphslaurensoutlet.co.uk Sonra Sevgili Olarak G Rd Dilber M S Rl Zenginin Kona Nda Ise Odal K Olmaktansa L M G Ze Alan Dilber Bu T Rden Bir Anlat M Yaz N M Zda Ilktir. T rk Edebiyat n n mihenk ta lar ndan biri.Roman kavram n n edebiyat m zda var olmas na nc l k eden, d nemine g re inan lmaz g zel bir kurguya sahip olan bir kitap.Tanzimat n da etkileriyle, ger ek i romantizm ve toplumsal norm lara bak bir arada i lenmi.Okurken insan bir yandan k lelik, esir alma zerine d nd r yor, bir yandan s n f farkl l ndan dem vuruyo erkez l asl, dokuz ya da kul cinsi bir esireyi ilel l eskamdan salim olarak Harput Mal M dir i sab k Mustafa Efendi nin haremine k rk aded lira y Osmani mukaabilinde f ruht etti imi m beyyin i bu senedim bi t tahrir han m m maileyhaya teslim k l nd Esirci Hac mer Tatilin biten ilk kitab Serg ze t oldu Her ne kadar ok keyif ald m s yleyemesem de kesinlikle zerine s ylenecek ok ey olan bir roman.Bundan herhalde 6 7 sene nce, Migroslarda b y k sepetlerin i inde Bordo Siyah yay nlar n n kitaplar sat l rd Biz de annemle birka tane alm t k Bu kitap da onlardan biri i te Fiyat da 2.990.000 TL D n Twitter da bir nab z yoklamak istedim, bu yay nevi ile ilgili nk hakk nda ok fazla ey duyuyordum Anlad m kadar yla uygun fiyatlar bir yana kitaplardaki yaz m hatalar , eviri bozukluklar ndan epey ikayet i o u ki i Galiba Serg ze t ilk okudu um kitap bu yay nlardan Ben en ok gerekli gereksiz d lm dipnotlardan rahats z oldum Herif , adilik , miza kelimelerinin bile a klanmas bana garip geldi Her neyse, biz ge elim kitaba.163 sayfal k bu roman, yay n evinin tercihi zerine 30 sayfal k bir a klama ile ba lam Fena da olmam bence Yazar, eser ve d nem hakk nda y zeysel de olsa baz t bekledi imden ok daha iyiydi a k as , derslerde d nemin edebiyat n n zay f oldu u s ylenir hep, bu y zden basit ve ba tan savma bekliyordum ama yle olmad yer yer abs rdl klerin olmas da ok g ze batm yor, nk hissi olarak kitap beni i ine ekti, g zeldi Sonun nas l olaca na de il, gidi at n nas l olaca na dair merak mdan bi gecede bitirdi im kitap Zavall haf za G nden g ne yok oldu unu hissetti imiz u v cut denilen toprak y n n n zerinde hi durmaks z n bekaya al r durur Bir h zn and r lk romanlar m zdan, k lt r m z n k klerinden say lan bir eser Okuduk a anlad m ki edebiyat m z ne ok de i mi , imdinin insan na keyif vermeyebilir Ama de i meyen tek ey, edebiyat n her t r nde konu insan nsan de i tik e roman da bi im de i tirmi. Roman, hem Tanzimat D nemi edebiyat ndan Serveti F nun edebiyat na ge i in hem de romantizmden ger ek ilik ak m na ge i in eseri olarak kabul ediliyor Kafkasyadan k le olarak getirilen ve Dilber ad verilen bir esirin farkl konakta ge irdi i hayat anlat l yor Dilberin ba ndan ge en ac kl olaylar genelde Dilber zerinde olu an olumsuz etkiyle de il, yazar n yapt benzetmelerle anlat lmaya al lm Haliyle dolamba l ve gere inden fazla benzetme var kitapta Yaz ld d nemde k leli e kar toplumsal bir ele tiri olmas a s ndan farkl bir yeri var roman n Samipa azade Sezai, romanda ele ald zg rl k ve esaret temas nedeniyle d nemin iktidar taraf ndan uzun y llar g z hapsinde tutulmu.Bu arada, sanat, toplum i in mi yoksa sanat i in midir tart mas nda, yazar ilkini tercih etmi Kitapta toplumun e itilmesi, yeni durumlara, ak mlara, anlay lara zetle toplumun a a ayak uydurmas ama lanm Bu nedenle kitapta yer yer hikayeye ara verip Bir g n i inde okuyup bitirebildi im ve hi s kmadan cidden bitti mi diyebildi im kitaplardan.Fakat bunu ya at rken e itli bo luklar hissettirmedi de il, Dilber in bir oraya bir buraya savruldu u esir hayat onu esir eden ailelerce zamanla t r lsa bile 9 ya ndan 15 ya na ge i inin ok ani oldu unu ve duygusal d nyas na fazlaca yer verilmedi ini d n yorum Bo luk hissiyat m n en derinini son

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *