!!> Reading ➳ Bir Pırıltıdır Yaşamak ➬ Author İpek Ongun – Ralphslaurensoutlet.co.uk

Bir Pırıltıdır Yaşamak Ya Am N P R Lt S N Yakalamaya Al An Hep Ara T Ran, Soran, Renen, Daha Iyiyi, Daha G Zeli Ama Layan Ya Amdaki Mutluluklar N Yan P S Nen P R Lt Lardan Olu Tu Unun Bilincinde Olan Bu P R Lt Lar N Hi Birini Ka Rmadan, Ya Am N Her Kesitini Binbir Renkle S Sleyerek Ya Amak Isteyen Gen Tir, Modern Ve Se Kin Gen Siz De B Yle Olmak Istemez Misiniz Yleyse El Ele Verelim Ve Hayat Binbir Renkle Ya Amak I In Elimizden Ne Geliyorsa Yapal M Var M S N Z [PDF / Epub] ☉ The End (The 30-Day Collective Book 1) Author Ellen A. Easton – Ralphslaurensoutlet.co.uk Soran ✬ The Light Over London Books ✮ Author Julia Kelly – Ralphslaurensoutlet.co.uk Renen [Epub] ↠ Cell Author Robin Cook – Ralphslaurensoutlet.co.uk Daha Iyiyi [Reading] ➬ Braving the Wilderness ➳ Brené Brown – Ralphslaurensoutlet.co.uk Daha G Zeli Ama Layan Ya Amdaki Mutluluklar N Yan P S Nen P R Lt Lardan Olu Tu Unun Bilincinde Olan Bu P R Lt Lar N Hi Birini Ka Rmadan !!> PDF / Epub ✈ Lightning / Midnight / The Bad Place ⚣ Author Dean Koontz – Ralphslaurensoutlet.co.uk Ya Am N Her Kesitini Binbir Renkle S Sleyerek Ya Amak Isteyen Gen Tir [PDF] ↠ A Cidade Das Trevas (Dean Koontzs Frankenstein, Author Dean Koontz – Ralphslaurensoutlet.co.uk Modern Ve Se Kin Gen Siz De B Yle Olmak Istemez Misiniz Yleyse El Ele Verelim Ve Hayat Binbir Renkle Ya Amak I In Elimizden Ne Geliyorsa Yapal M Var M S N Z kab de i en kitaplardan Parf m nce havaya s k sonra i inden ge erek y r Sa lar n, t rnaklar n hep temiz olsun ve buna benzer gen k zlara y nelik iyi niyetli tavsiyelerle dolu bir kitapt Ergenli e yeni girmi bir gen k z olarak bu kitab okudu umda yazar n sanki T rkiye de de il de bir lkede ya ayan k zlara hitap eder gibi konu tu unu d nm t m Zira verilen tavsiyeler ne kadar samimi olsa da baz lar ger eklikten ok uzak kal yordu Okulumuzda kitap okuma kul pleri bulup kat lmak gibi Bir de tabii o zama Parf m nce havaya s k sonra i inden ge erek y r Sa lar n, t rnaklar n hep temiz olsun ve buna benzer gen k zlara y nelik iyi niyetli tavsiyelerle dolu bir kitapt Ergenli e yeni girmi bir gen k z olarak bu kitab okudu umda yazar n sanki T rkiye de de il de bir lkede ya ayan k zlara hitap eder gibi konu tu unu d nm t m Zira verilen tavsiyeler ne kadar samimi olsa da baz lar ger eklikten ok uzak kal yordu Okulumuzda kitap okuma kul pleri bulup kat lmak gibi Bir de tabii o zamanlar bu beni o kadar rahats z etmi olmasa da imdi d n nce, bu kitab n asl nda gen k zlarda sanki herkes bir kal ptan km gibi olmal ym , gen k zlar i in tasarlanm bir model varm ve her gen k z bu modele uymal ym gibi bir izlenim yaratt n farkettim Bu da a k as , her ya tan kad n n farkl l klar n benimsemesi ve bunlarla bar p mutlu olmas y n nde bir d nce de i ikli inin pe inde ko tu umuz bu g nlerde beni rahats z etti pek ok roman ve film uhrevi bir m zik e li inde, evlilik yemini ederken sona erer Teller, duvaklar, bayg n g l c klerle sanki as l ula lmas gereken nokta buymu mesaj vererek, ak llar kar t r p, gen insan yan lt r pek Ongun dan okudu um ilk kitap olarak ilgimi ekti Ger ekten de gen lere y nelik bir ki isel geli im kitab olmas yla beraber, hayata kar bana daha olumlu bir bak a s sundu 90 larda yaz lmas ndan kaynaklanan biraz tarihi ge mi kavramlar d nda daktilo, k z pek ok roman ve film uhrevi bir m zik e li inde, evlilik yemini ederken sona erer Teller, duvaklar, bayg n g l c klerle sanki as l ula lmas gereken nokta buymu mesaj vererek, ak llar kar t r p, gen insan yan lt r pek Ongun dan okudu um ilk kitap olarak ilgimi ekti Ger ekten de gen lere y nelik bir ki isel geli im kitab olmas yla beraber, hayata kar bana daha olumlu bir bak a s sundu 90 larda yaz lmas ndan kaynaklanan biraz tarihi ge mi kavramlar d nda daktilo, k z erkek ili kileri, d zenli mektupla ma gibi yard mc bir kitap.Hayat arkada l , i bulma ve sorulara yan t verme, keyifsizli i yenme yollar hakk nda yaz lanlar i in kesinlikle okunmal


About the Author: İpek Ongun

1961 y l nda Amerikan K z Koleji Edebiyat B l m nden mezun olan pek Ongun, yaz ya am na 1980 de yay mlanan Mektup Arkada lar yla ba lad Onu Kamp Arkada lar ve Afacanlar etesi adl ocuk kitaplar izledi Bunlar izleyen Ya On Yedi ve Bir Gen K z n Gizli Defteri ba l kl yap tlar ysa gen lik i in yaz lm romanlard r Gen lik romanlar ndan sonra, gen lere ya ama k lt r ve ki isel geli im gibi konularda yard mc olmas n ama lad bir l yazd Adlar Bir P r lt d r Ya amak , Bu Hayat Sizin ve L tfen Beni Anla olan bu kitaplar n ilki 1911 y l nda T YAP ta Alt n Kitap d l n ald Ayr ca gen ller i in yapt bu al malar nedeniyle kendisine Rotary Kul b taraf ndan 1995 1996 Meslek Hizmetleri d l verildi 1998 y l nda da Oriflame firmas n n 250.000 ki ilik bir halk j risine yapt rd anket sonucu y l n en ba ar l kad n yazar se ildi Bu al malardan sonra tekrar romana d nen Ongun, Bir Gen K z n Gizli Defteri nin devam olan Arkada lar Aras nda,Kendi Ayaklar st nde,Ad m Ad m Hayata, te Hayat ve imdi D n Zaman n yazd Sabah gazetesi ndeki yaz lar n Yar m Elma,G n l Alma ve Sabah P r lt lar adl iki kitapta toplad Evli ve iki k z annesi olan pek Ongun,yaz ya am n ok sevdi i Mersin de s rd rmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *