Paperback ✓ Oyunlarla Yaşayanlar PDF/EPUB ↠

Yapaca m.Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m. Lise ve niversite y llar nda ok oyun okurdum O uz Atay n Oyunlarla Ya ayanlar o g nleri an msatt bana Atay, ok etkili bir vodvil yazm Hiciv oyunun her yan na sinmi yk ve romanc l ktaki ba ar s n oyun yazarl nda da s rd rebilmesi O uz Atay n ne kadar yetenekli bir yazar oldu unu ortaya koyuyor kiye b ld sahneyi ok iyi kullanm Oyuncular yerli yerinde, dekor sade ve olmas gerekti i kadar verilmi Yine bir tutunamayan m z var emekli tarih retmeni Co kun Ermi E i Lise ve niversite y llar nda ok oyun okurdum O uz Atay n Oyunlarla Ya ayanlar o g nleri an msatt bana Atay, ok etkili bir vodvil yazm Hiciv oyunun her yan na sinmi yk ve romanc l ktaki ba ar s n oyun yazarl nda da s rd rebilmesi O uz Atay n ne kadar yetenekli bir yazar oldu unu ortaya koyuyor kiye b ld sahneyi ok iyi kullanm Oyuncular yerli yerinde, dekor sade ve olmas gerekti i kadar verilmi Yine bir tutunamayan m z var emekli tarih retmeni Co kun Ermi E i Cemile nin u s zleri asl nda oyunun rotas n g stermesi a s ndan ok anlaml CEM LE Oyun oyun Biraz da ger ek oyunlarla ilgilensen iyi olur Mesela benim para kazanmak, evi ge indirmek i in sahneye koydu um u diki dikme oyunlar mla, mit in her s n f iki y lda ge me oyununu d zeltsen biraz Sonlara do ru da oyunun kalbindeki diyalog geliyor CEM LE Hepiniz ld rm s n z CO KUN B t n d nya ld rm ve onlar yazmak zere ben g nderilmi im Sesini de i tirir Sa dan karlar Al nt lar O uz Atay, Oyunlarla Ya ayanlar, leti im Yay nlar , stanbul, 2015, s.34 35 83 Ba lad m gibi g n bitirdi im ender kitaplardan oldu Bunda O uzcu um Atay n katk s b y k Sadece birka yerden t rnak almak istiyorum co kun ey zavall milletim dinle durur u anda, hepimiz burada seni kurtarmak i in toplanm bulunuyoruz nk ey milletim, senin hakk nda, az geli mi tir, geri kalm t r gibi s ylentiler dola yor ey sevgili milletim neden b yle yap yorsun ni in bizden geri kal yorsun bizler bu kadar ok geli irken geri kald n i in hi utanm yor musun hi d Ba lad m gibi g n bitirdi im ender kitaplardan oldu Bunda O uzcu um Atay n katk s b y k Sadece birka yerden t rnak almak istiyorum co kun ey zavall milletim dinle durur u anda, hepimiz burada seni kurtarmak i in toplanm bulunuyoruz nk ey milletim, senin hakk nda, az geli mi tir, geri kalm t r gibi s ylentiler dola yor ey sevgili milletim neden b yle yap yorsun ni in bizden geri kal yorsun bizler bu kadar ok geli irken geri kald n i in hi utanm yor musun hi d nm yor musun ki, sen neden geri kal yorsun diye durmadan d nmek y z nden, biz de istedi imiz kadar ilerleyemiyoruz bu milletin hali ne olacak diye hayat kendimize zehir ediyoruz fakir fukaran n hayat n anlatan zengin yazarlar m za gece kul plerinde i tikleri viskileri zehir oluyor zengin tak m n n hayat n g zlerimizin n ne sermeye al an meteliksiz yazarlar m z da asl nda u fakir milleti d nd kleri i in, k k meyhanelerinde a z tad yla i emiyorlar ey u fakir milletim asl nda seni anlatm yoruz sefil ruhlar m z n korkak karanl n anlat yoruz i te onun i in sana yana am yoruz senin yan nda bir s nt gibi ya yoruz hi utanm yor muyuz hi utanm yoruz size kendimden rnek vermek istiyorum saffet ger ek bir tela la hay r kendinden rnek verme co kun u kolundan eker co kun kolunu kurtar r hay r, milletime hesap vermek istiyorum, kendimle hesapla mak istiyorum yazma a al t m yar m yamalak oyunlarda de il, ger ekten hesapla mak istiyorum kendimle fakat g r yorsun aziz milletim, ayd nlar kolumdan ekiyorlar, beni yerime oturtmak istiyorlar hesapla ma s ras kendilerine de gelir diye korkuyorlar onlara k t rnek olurum diye korkuyorlar ey zavall ayd nlar dinleyin saffet dar lm gibi dinlemiyoruz co kun u yerine oturtmak ister co kun bey, yeter art k co kun yetmez bu f rsat bir daha elime ge mez bu f rsat ben bile kendime bir daha vermem ey sevgili milletim, kendimde bu cesareti bulmak i in d nya kadar i kiyi, ok k sa bir s rede i mi bulunuyorum saffet millet bu s zlerden anlamaz co kun konu mas n ayn bi imde s rd r r ve b ylece samimyet buhran na kap lm bulunuyorum ve unu biliniz ki, y llard r b t n param i kiye yat rm bulunuyorum ve imdi kar m n kazand paray da i kiye yat r yorum ve kar m n evi ge indirmek i in diki dikmesini bilmezlikten geliyorum ve her eyi bilmezlikten gelmi bulunuyorum biraz daha rahat ya ayabilmek i in evlendi imi, sevmedi im bir kad n n yan na s nd m , kaynanam n bunad n , o lumun serseri oldu unu resmen ve a k a bilmezlikten geliyorum saffet bizi de kendinizi de z yorsunuz co kun sen kar ma, ben kendimden hesap soruyorum saffet acaba bunu yaln z oldu unuz bir s rada yapsan z co kun olmaz yaln z insan kendine ac r saffet peki bu ac mas z hesapla man z n sonu ne olacak co kun su lu oldu um anla lacak ve hayat ma kendi ellerimle son verece im Sa olsunlar Ek i den yazan km da u ra t rmad Co kun, ger ekli e Ermi bir adamd r.Servet, romantik bir Duygulu servet y neticisidir Duygulu olu u bunun n ndedir miti sevdim ben Ona laf yok.Emel de i te sevinsin dursun mit i neden sevdim nk tiyatro de il d ped z tuluat oynad adam.G ltepe Reklam Ajans takdim eder Gazoz i enlerle birlikte on be dakika Elinizdeki gazozun kapa n sak n atmay n say n seyirciler te kapa n i inde belki de saadetinizin anahtar olan harf yat yor K Evet baylar, bayanlar, i te ba harfimiz K imdi, k kt m ufac kt m top oynad m susad m iirinin b t n haflerini toplay p getirenler aras nda kura ekilerek kazananlara, birikmi gazoz kapaklar kadar gazoz kapa verilecektir kinci sorunuz kinci D nya Sava n n en k zg n g nlerinde, Alman Hava Kuvvetleri generali, General Von Hinsohn, sava a herkesten nce yeti ebilmek i in sabahlar ne yapard Do ru mu yanl m Evet, j riye bak yorum ve a kl yorum Say n yar mac n n itiraz kabul edildi Say n Co kun Ermi , sizin i in kronometrelerimizi geri al yoruz ve son vapuru ka r yoruz Evet, iskelelere birikmi olan halk da heyecanlan yor abuk olun Co kun bey, herkesin i i g c var.Malesef vaktiniz doldu ve bu sefer itiraz n z kabul edilmedi Do ru cevab a kl yorum Do ru nk BERENSON t ra b aklar kullan yordu Evet say n seyirciler Siz de hayat sava na bir an nce yeti mek i in BERENSON t ra b aklar ndan a may n z Allah kimseyi a rtmas n Az y z keser, ok t ra eder.Onu be endim en son,Tek amac m BERENSON imdi z lerek sizden on puan siliyorum Art k yanl yapmaktan korkmay n say n seyirciler u anda elimde tutmakta oldu um SA MELEK silgileri, b t n g nahlar n z hi bir ipucu b rakmadan ortadan kald r r Emel ve Co kun un aras na hi girmek istemiyorum, hi Oyunun en ok ve en b y k oyunlarla ya ayan Co kun Bey Eyvah, kar n geldi Tanzimat tan bu yana s rekli de i en politik ve toplumsal de erler kar s nda tutunmaya al an T rk okur yazar n n kara g ld r s Eylemsizlikle ge mi bir ya am n getirdi i beceriksizlik ve g l n olma korkusundan Atay s r kleyici bir oyun karm Hayat fazla ciddiye alma yoksa delirirsin c mlesi zerine yaz lm t r bence bu oyun Atay ile yeni tan t k, i imden bir ses zamanla onu ok ciddiye alaca m s yl yor. Yapaca m Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m Bir kitab eski bas mlar ndan, m mk nse ilk bas mlar ndan okuman n keyfi bir ba ka Hatas yla, eksi iyle, kendine zg bir havas oluyor nk Hele ki o kitap O uz Atay nsa, yaz l an na tan kl k ediyormu um gibi geliyor bana Ac kl g ld r t r nde yazm oldu u tek oyununda, t m insanlar gibi ld nde ard nda bir iz b rakmak isteyen emekli tarih retmeni Co kun Ermi in hayat na misafir oluyoruz Oyun yazmak istiyor kal c l k ad na, ama i indeki karma a hi bir i in sonunu getirememesi Bir kitab eski bas mlar ndan, m mk nse ilk bas mlar ndan okuman n keyfi bir ba ka Hatas yla, eksi iyle, kendine zg bir havas oluyor nk Hele ki o kitap O uz Atay nsa, yaz l an na tan kl k ediyormu um gibi geliyor bana Ac kl g ld r t r nde yazm oldu u tek oyununda, t m insanlar gibi ld nde ard nda bir iz b rakmak isteyen emekli tarih retmeni Co kun Ermi in hayat na misafir oluyoruz Oyun yazmak istiyor kal c l k ad na, ama i indeki karma a hi bir i in sonunu getirememesine neden olurken, zor oluyor tabii ilerlemesi Ge en sene a t kitap y bat rmas da ayn sebepten, keman alamamas da stelik l m ger e i kol gezerken etrafta, ok da ciddi yakla mamak laz m belki de hayata ncecik bir oyunla, zerinde saatlerce tart lacak malzeme veren b y k stad n kar s nda apka kart yorum Tavsiyemdir, okuyunuz imdi de Co kun Ermi e z l yoruz. Buyuk kalpler nedense cok zayif oluyor. Oyunlarla Yaşayanlar


About the Author: Oğuz Atay

O uz Atay 1934 1977 was a pioneer of the modern novel in Turkey His first novel, Tutunamayanlar The Disconnected , appeared 1971 72 Never reprinted in his lifetime and controversial among critics, it has become a best seller since a new edition came out in 1984 It has been described as probably the most eminent novel of twentieth century Turkish literature this reference is due to a UNESCO survey, which goes on it poses an earnest challenge to even the most skilled translator with its kaleidoscope of colloquialisms and sheer size In fact one translation has so far been published, into Dutch Het leven in stukken, translated by Hanneke van der Heijden and Margreet Dorleijn Athenaeum Polak v Gennep, 2011 It appears also that a complete English translation exists, of which an excerpt won the Dryden Translation Prize in 2008 Comparative Critical Studies, vol.V 2008 99 His book of short stories, Korkuyu Beklerken, has appeared in a French translation by Jocelyne Burkmann and Ali Terzioglu as En guettant la peur, Paris, L Harmattan, March 2010.He was born October 12, 1934 in nebolu, a small town population less than 10,000 in the centre of the Black Sea coast, 590 km from stanbul His father was a judge and his mother a schoolteacher, thus both representative of the modernization of Turkey brought about by Atat rk Although he lived most of his life in big cities this provincial background was important to his work He was at high school in Ankara, at Ankara College until 1951, and after military service enrolled at Istanbul Technical University, where he graduated as a civil engineer in 1957 With a friend he started an enterprise as a building contractor This failed, leaving him as such experiences have for other novelists valuable material for his writing In 1960 he joined the staff of the stanbul Academy of Engineering and Architecture, where he worked until his final illness he was promoted to associate professorship in 1970, for which he presented as his qualification a textbook on surveying, Topo rafya His first creative work, Tutunamayanlar, was awarded the prize of Turkish Radio Television Institution, TRT in 1970, before it had been published He went on to write another novel and a volume of short stories among other works.He died in stanbul, December 13, 1977, of a brain tumour He spent much of his last year in London, where he had gone for treatment He is buried in Edirnekap Martyr s Cemetery He married twice, and is survived by a daughter, zge, by his first marriage.Atay was of a generation deeply committed to the Westernising, scientific, secular culture encouraged by the revolution of the 1920s he had no nostalgia for the corruption of the late Ottoman Empire, though he knew its literature, and was in particular well versed in Divan poetry Yet the Western culture he saw around him was largely a form of colonialism, tending to crush what he saw was best about Turkish life He had no patience with the traditionalists, who countered Western culture with improbable stories of early Turkish history He soon lost patience with the underground socialists of the 1960s And, although some good writers, such as Ahmet Hamdi Tanp nar, had written fiction dealing with the modernisation of Turkey, there were none that came near to dealing with life as he saw it lived In fact, almost the only Turkish writer of the Republican period whose name appears in his work is the poet N zim Hikmet.The solution lay in using the West for his own ends His subject matter is frequently the detritus of Western culture translations of tenth rate historical novels, Hollywood fantasy films, trivialities of encyclopaedias, Turkish tangos but it is plain to any reader that he had a deep knowledge of Western literature First come the great Russians, particularly Dostoevsky, with a particular liking for Ivan Goncharov s Oblomov he was not alone in seeing a peculiar affinity betwee


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *