Ölü Zaman Gezginleri PDF/EPUB ☆ Ölü Zaman ePUB

Ölü Zaman Gezginleri Portakal yanakl kad nlar, ta d eli sokaklar, kal n ve kapkara, katmerli korkular, yaral keklikler, yapraks z a a lar, k p rt lar, derinlikler, cans z t rt lar Zaman nereye akar Hasan Ali Topta , ustal kla g ky z n n grili ini anlat yor, un ufak olmu hayatlar , f s ldayan e yalar , merak ettiren ve inan lmayan s zc kleri Serinli in yaprak h rt s l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta n hik yeleri Dervi yava l T rk enin ahikas Kald ki, kendi kendime bir a klama yapsam bile, hangi kendime yapacakt m Masan n birinde gen , birindeyse ya l ve yorgundum Ben bana, ben bana bak yordum Daha sonra, bu bak m s ras nda, ayr zamanlar n ak mas ndan apayr bir zaman m do du pek bilemiyorum ama, birdenbire kendimle g z g ze geldim ➠ [Epub] ➚ Longbow Girl By Linda Davies ➪ – Ralphslaurensoutlet.co.uk ta d eli sokaklar [Read] ➲ On His Naughty List By Jessica Jarman – Ralphslaurensoutlet.co.uk kal n ve kapkara ➭ Fire Colour One Read ➵ Author Jenny Valentine – Ralphslaurensoutlet.co.uk katmerli korkular [PDF / Epub] ❤ Invisible Wounds ✅ Kay Douglas – Ralphslaurensoutlet.co.uk yaral keklikler [KINDLE] ❆ A City Possessed By Lynley Hood – Ralphslaurensoutlet.co.uk yapraks z a a lar [Download] ✤ Her Husbands Mistake Author Sheila O& – Ralphslaurensoutlet.co.uk k p rt lar ➵ Mr Dove Über Den Wassern Read ➼ Author Maurice Shadbolt – Ralphslaurensoutlet.co.uk derinlikler ❮PDF / Epub❯ ☃ Squirmy Wormy ✐ Author Lynda Farrington Wilson – Ralphslaurensoutlet.co.uk cans z t rt lar Zaman nereye akar Hasan Ali Topta [Reading] ➿ Honeymoon By Sacha J. Witt – Ralphslaurensoutlet.co.uk ustal kla g ky z n n grili ini anlat yor [Read] ➵ Puck You Author Peyton Novak – Ralphslaurensoutlet.co.uk un ufak olmu hayatlar ❮KINDLE❯ ❄ Mountain Moonlight ❁ Author Jane Anderson – Ralphslaurensoutlet.co.uk f s ldayan e yalar ❴Epub❵ ➚ Evvie Drake Starts Over Author Linda Holmes – Ralphslaurensoutlet.co.uk merak ettiren ve inan lmayan s zc kleri Serinli in yaprak h rt s l Zaman Gezginleri ❰EPUB❯ ✺ Confessio Fraternitatis Author Johann Valentin Andreae – Ralphslaurensoutlet.co.uk Hasan Ali Topta n hik yeleri Dervi yava l T rk enin ahikas Kald ki [Reading] ➮ How to Save a Life ➶ unholy.obsession – Ralphslaurensoutlet.co.uk kendi kendime bir a klama yapsam bile ❰PDF / Epub❯ ✅ Mate Me [If You May] (The Millennium Wolves, Author Sapir Englard – Ralphslaurensoutlet.co.uk hangi kendime yapacakt m Masan n birinde gen ✮ Little Creatures Books ✰ Author Stephen Quayle – Ralphslaurensoutlet.co.uk birindeyse ya l ve yorgundum Ben bana ❮Read❯ ➲ Good Enough Parenting; The Sensible Discipline Guide for New Parents Author Lisl Fair – Ralphslaurensoutlet.co.uk ben bana bak yordum Daha sonra [PDF / Epub] ☂ The Boy Next Door By Jessica Jarman – Ralphslaurensoutlet.co.uk bu bak m s ras nda [KINDLE] ❅ The Flowers of Adonis Author Rosemary Sutcliff – Ralphslaurensoutlet.co.uk ayr zamanlar n ak mas ndan apayr bir zaman m do du pek bilemiyorum ama ➸ The Tear Jar Free ➮ Author Celia Rees – Ralphslaurensoutlet.co.uk birdenbire kendimle g z g ze geldim Neye hizmet etti ini pek anlayamad m bir bulan l k var bu yk lerde Bunun haricinde, i erik olarak da bende hi bir iz b rakmad yk ler maalesef ne bir soru d r yor insan n akl na ne de mevcut olanlara cevap verebiliyor bu kitap zellikle ilk kitapta yk sonlar , bence, ba ar s z Kitsch desem, de il ama zekice de de il S rekli ayn eyi tekrarlamas da cabas aresiz, ne zaman Hasan Ali Topta okusam abartt klar kadar iyi de il d ncesi ge iyor akl mdan. Hasan Ali Topta a bir yerden ba lamak gerek diye d n p duruyordum, kitaplar n incelerken de ismin b y s ne kap ld m.Okudu umda g rd m ki, sadece ismi de il i i de b y l.Ba tan sona kelimeler yle ahenkli, yle k vrakt ki her hik ye akt gitti Hepsini be endim ama G ky z Gri bir t k n ne ge ti di erlerinin. Yazar n imdiye kadar okudu um t m eserleri gibi bu da e sizdi yk kitaplar , artarda yk leri okumak, takip etmeye al mak, karakterleri kar t r p olaylar da tmak normal artlarda sevdi im bir ey de ildir Bir roman n b t nselli i her zaman daha ekici gelmi tir bana Fakat Hasan Ali Topta n yk leri, k sa veya uzun, her biri bir roman gibi doyurucu ve b t nc ld Yazar ger ek bir dil ustas , alelade olaylar , karakterleri bile akla s mayacak kelimelerle anlat p okuyana mal ediyor Ken Yazar n imdiye kadar okudu um t m eserleri gibi bu da e sizdi yk kitaplar , artarda yk leri okumak, takip etmeye al mak, karakterleri kar t r p olaylar da tmak normal artlarda sevdi im bir ey de ildir Bir roman n b t nselli i her zaman daha ekici gelmi tir bana Fakat Hasan Ali Topta n yk leri, k sa veya uzun, her biri bir roman gibi doyurucu ve b t nc ld Yazar ger ek bir dil ustas , alelade olaylar , karakterleri bile akla s mayacak kelimelerle anlat p okuyana mal ediyor Kendini karakterin yan ba nda oturur buluyor insan.Kitapta yer alan he yk muhte emdi Herkese tavsiye ederim Kitaptaki c mleler g zel, alt n iziyorum Mesela Orada, mutfak masas n n dibinde, anlam z lmeyen simsiyah bir s zc k gibi ylece yatt yk lere gelince Topta n bahsedilen Kafkaesk d nyas bu mudur, bilmiyorum ama unuttum o unu Sanki t m yk lerin sonu Edgar Allen Poe nun u nl ikizler hikayesi gibi T m yk lerin sonu ayn yere k yor Bir yk de ift izgi Borges i anlat yor, o g zeldi mesela arap Lekesi, Yabu Ama, G nd z G zeli ve Kupa K z filmlerinin havas n veren G ky Kitaptaki c mleler g zel, alt n iziyorum Mesela Orada, mutfak masas n n dibinde, anlam z lmeyen simsiyah bir s zc k gibi ylece yatt yk lere gelince Topta n bahsedilen Kafkaesk d nyas bu mudur, bilmiyorum ama unuttum o unu Sanki t m yk lerin sonu Edgar Allen Poe nun u nl ikizler hikayesi gibi T m yk lerin sonu ayn yere k yor Bir yk de ift izgi Borges i anlat yor, o g zeldi mesela arap Lekesi, Yabu Ama, G nd z G zeli ve Kupa K z filmlerinin havas n veren G ky z Gri ya da Org un ba land metafizik yerleri anlamad m.S rada G lgesizler var Umar m dahas i in sabr m olur Sadece Hasan Ali Topta okumak i in bile T rk e renmeye de er diyor bir Alman ele tirmen gazetede.Hakl Birbiri i ine kar an hayatlar, karmakar k karakterler, yk i inde yk , l m ya am, somut soyut, r ya ger ek aras nda giden bir kurgu Bu hikayeler kesinlikle ok leziz Bir ara tam Borges in diline benziyor dedim de bir paragraf sonra kar ma Borges kitab okuyan bir karakter kmas n m hikayede Borges in yan s ra Virginia Woolf, hatta Kafka da rahatl kla e lik edebilir Topt Sadece Hasan Ali Topta okumak i in bile T rk e renmeye de er diyor bir Alman ele tirmen gazetede.Hakl Birbiri i ine kar an hayatlar, karmakar k karakterler, yk i inde yk , l m ya am, somut soyut, r ya ger ek aras nda giden bir kurgu Bu hikayeler kesinlikle ok leziz Bir ara tam Borges in diline benziyor dedim de bir paragraf sonra kar ma Borges kitab okuyan bir karakter kmas n m hikayede Borges in yan s ra Virginia Woolf, hatta Kafka da rahatl kla e lik edebilir Topta n anlat m na Zihnimde hepsini bir araya koydum ben Londra dan, Prag tan, Buenos Aires ten ve Anadolu dan bilin ak hikayeler ok uyumlu oldular Favori se emeyece im Her hikayeyi her l m d n m yolculu u ayr sevdim Not Kitap odaklanma istiyor Hakk n vermek i in hikayelerin sessiz, sakin ortamda, hatta birden fazla okunmalar gerekebilir Tutkular m z bizim kulplar m zd r ne de olsa, en kolay ve en abuk onlarla ele ge iriliriz 4,5 5 Hasan Ali Topta dan okudu um nc kitab n n yorumuyla merhaba Yazardan daha nce muhtemelen g n m z T rk edebiyat ndan ilk okudu um kitaplardan biri olan Ku lar Yas na Gider i okumu tum ve ard ndan ge en aylarda Harfler ve Notalar isimli muhte em kitab n okudum l Zaman Gezginleri ni ise bir neri zerine ok merak etmi tim ama a k as yk t r nde bir kitap oldu unu bilmiyordum Yaz Tutkular m z bizim kulplar m zd r ne de olsa, en kolay ve en abuk onlarla ele ge iriliriz 4,5 5 Hasan Ali Topta dan okudu um nc kitab n n yorumuyla merhaba Yazardan daha nce muhtemelen g n m z T rk edebiyat ndan ilk okudu um kitaplardan biri olan Ku lar Yas na Gider i okumu tum ve ard ndan ge en aylarda Harfler ve Notalar isimli muhte em kitab n okudum l Zaman Gezginleri ni ise bir neri zerine ok merak etmi tim ama a k as yk t r nde bir kitap oldu unu bilmiyordum Yazar n k sa yk lerden olu an bu kitab nda yazar n tan d k kalemi o kadar a r bas yor ki kendisinden okudu um di er kitaplar nda i ine girdi im sakin, naif halime b r nd m bir anda Ger eklik izgisinde bu kadar ince y r mesi, yine insan afallatan al nt lar yla ok g zel bir kitapt Fakat ben b t n bir konuyu ele ald di er kitab gibi soluksuz okuyamad m Her yk biraz daha devam etsin istedim a k as Kendi g n m z edebiyat nda bu kadar kendine has bir kalemi olan ok az yazar biliyorum Bir ok okudu um yazar var ama Topta ismini ne zaman duysam ya da d nsem y z mde olu an naif tebess me engel olam yorum ki buna ok tan k olmad m s ylemeliyim Yazardan s rada G lgesizler kitab n okumay d n yorum, yorumuyla g r mek zere Size de keyifli okumalar dilerim. Ger i, sonraki g nlerde de gittik Han a, hatta bunu bir gelene e d n t rd k Ama, ilk g nk gibi beyaz leblebiyle bira i miyorduk art k, herkes kendi i kisine d nm t stelik, garsonlar sana rak bana arap getirdik e, ge mi teki biralar n tad h zla bozulmu tu Art k biliyorduk ki, o biralar i elenmi birer uzla mayd te, her ey bunu anlamakla ba lad bence Hi kimsenin uzla ma an nda kendisi olamayaca n d nerek, tan mam z kocaman bir yalana benzetiyordum Neredesin Gringo , l Ger i, sonraki g nlerde de gittik Han a, hatta bunu bir gelene e d n t rd k Ama, ilk g nk gibi beyaz leblebiyle bira i miyorduk art k, herkes kendi i kisine d nm t stelik, garsonlar sana rak bana arap getirdik e, ge mi teki biralar n tad h zla bozulmu tu Art k biliyorduk ki, o biralar i elenmi birer uzla mayd te, her ey bunu anlamakla ba lad bence Hi kimsenin uzla ma an nda kendisi olamayaca n d nerek, tan mam z kocaman bir yalana benzetiyordum Neredesin Gringo , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s.77 78 leti im Yay nlar , 5 Bask Onun, i i bo s zc klerden olu an t mceleri fkeli bir sesle hi d nmeden ortal a sa p savurmas beni kayg land rmaya ba lam t stelik, bir insan n s zc klere bu denli g venmesini ve onlardan bu denli umut beklemesini ilk kez yad rg yordum arap Lekesi , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta s 24 leti im Yay nlar , 5 Bask Sokakta, birdenbire dilenciler g r necekti o b yle d n rken duvar diplerinde oturup k s k g zlerle s zeceklerdi bizi Ta d klar umut, y r y eklimize g re dalgalanacakt bir s re Sonra, sarho lar ge ecekti sokaktan, kaset sat c lar , domates biber ta yan k l st r kamyonetler, simit iler ve piyango bileti satan beyaz apkal adamlar ge ecekti Onlar n ard ndan da zincir ak rt lar yla silah sesleri ge ecekti ku kusuz.Bunlar g r nce, biz i imizdeki sokaklara sapacakt k hemen sanat merkezlerinin, kitap lar n tiyatro salonlar n n ve i ek ilerin n nden y r yecektik Hangi sokakta oldu umuzu a racakt k bir an, d te mi ger ekte mi derken, n m ze f rlat lan yumruk irili indeki t kr k ve onu izleyen berbat bir g rtlak temizleme sesi i imizdeki sokaktan al p y r d m z soka a getirecekti bizi l Zaman Gezginleri , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s 64 65 leti im Yay nlar , 5 Bask O s rada garson, her zamanki gibi m z de s zd iki n bet i kedi kar m za meldi yani ve bize bakmaya ba lad lar Bence, biraya olan d k nl m z saptam t garson ve bunu beyninde ta d hesap pusulas n n bir k esine not etmi ti yle ya, ne olur ne olmaz bir g n birileri gelip tutkular m z sorabilir ona ve tutkular m z bizim kulplar m zd r ne de olsa, en kolay ve en abuk onlarla ele ge iriliriz l Zaman Gezginleri , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s 69 leti im Yay nlar , 5 Bask Ben de koltu umu pencerenin dibine iyice yakla t rd m Caddeden gelip ge en insanlara bakarken, hi bir ey bitmiyor, diye m r ldand m Hele ge mi , hi bitmiyor Herkes ge mi ini o alt yor s rekli Bunun i in, ak amlar birbirlerine misafirli e gidiyorlar s z gelimi, birbirlerine, tepsiler, tabaklar ve kadehler dolusu ge mi sunuyorlar Bir o kadar n da hat ra defterlerinde, foto raf alb mlerinde, ekmecelerde ve belleklerde sakl yorlar Ben, tiksiniyorum ge mi imden Para, buyruk ve g vence kokan bir insanla birlikte ya amay , orap kokusunu, sevi mesiz ge en geceleri hi sevmiyorum Hat rlamak bile istemiyorum ge mi imi, diyorum kimi zaman, sanki hat rlamak fiilinin ipleri parmak u lar ma ba l ym gibi D n yok edemeyiz, diyor G lnida da i eklerin yapra ndaki, tenimizdeki, sesimizdeki, a z m z n al t tatlardaki, nas ld lardaki, kimdi lerdeki, yle miydi lerdeki d n D nya Bir G lnida , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s 117 leti im Yay nlar , 5 Bask K sa hikayelerden olu an ve i inde kayboldu unuzda zaman n nas l ak p gitti ini anlamayaca n z bir Beni en ok a rtan Heba da okudu umuz karakterlerden olan Yabu nun burada tekrar kar ma km olmas oldu Onun hikayesinde eksik kalan k sm burada tamamlam oldu um i in kendimi ansl hissettim Heba y okuduysan z, l Zaman Gezginleri ni de mutlaka okumal s n z K sa hikayelerden olu an ve i inde kayboldu unuzda zaman n nas l ak p gitti ini anlamayaca n z bir Beni en ok a rtan Heba da okudu umuz karakterlerden olan Yabu nun burada tekrar kar ma km olmas oldu Onun hikayesinde eksik kalan k sm burada tamamlam oldu um i in kendimi ansl hissettim Heba y okuduysan z, l Zaman Gezginleri ni de mutlaka okumal s n z Hasan Ali Topta n yk leri alelade anla labilecek gibi de il bence Biraz oturup hazmetmek gerekiyor Dili ise anla lmay hedeflemiyor Derinden etkiliyor ok ba ar l buldu um bir kitapt Ku lar Yas na Gider i okuduysan z, biraz da yazar n farkl yazma stilini taday m derseniz tavsiyemdir.


About the Author: Hasan Ali Toptaş

Hasan Ali Topta , a truck driver s son, was born in Baklan, southwest Anatolia, in 1958 After completing his military service, he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer, and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies, he paid for the printing of his first volume of stories Bir G l n Kimli i in 1987 He submitted his second novel G lgesizler 1995 to the Yunus Nadi Prize jury, and won This novel was later adapted into a feature film 2007 Topta has received many other awards, including the Cevdet Kudret Liteary Award for his novel Bin H z nl Haz 1999 and the Orhan Kemal Award for Best Novel for Uykular n Do usu 2005 Yaln zl klar 1990 , poetic texts he constructed as a series of encyclopedia entries, has been successfully adapted to the stage Topta retired in 2005, and since then has dedicated himself fulltime to his writing His most recent book, the novel Heba 2013 , will be published in English by Bloomsbury in 2015, and is to be followed by the English translation of G lgesizler Topta s work has been published in many languages, including Dutch, French, German and Korean.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *